MINAMI AOYAMA YASAI KICHI “YOKOHAMA”

design: Shoji Uchiyama (Thdh.)

yasaikichi_yokohama_03

yasaikichi_yokohama_07

yasaikichi_yokohama_02

yasaikichi_yokohama_06

yasaikichi_yokohama_05