“SOUNDS LIKE SHIT the story of Hi-STANDARD” pamphlet

design: shoji uchiyama (Thdh.)
Edit: Toshiya Ohno client: Hi-STANDARD

soundslileshit_panf_05

soundslileshit_panf_04

soundslileshit_panf_01

soundslileshit_panf_03

soundslileshit_panf_02