FLJ magazine vol.61 / HARDCORE FLASH EDITED BY Zeebra

design: shoji uchiyama (Thdh.)
client: FLJ magazine / DRAGON ZOE LLC.

flj61_hcf_01

flj61_hcf_02

flj61_hcf_03