FLJ magazine / HARDCORE FLASH EDITED BY Zeebra

design: shoji uchiyama (Thdh.)
client: FLJ magazine / DRAGON ZOE LLC.

flj50_hcf048_01