FLJ magazine / HARDCORE FLASH EDITED BY Zeebra #1-15

design : Shoji Uchiyama
client: FLJ magazine / DRAGON ZOE LLC.

uw000_flj01_01

uw000_flj02_01

uw000_flj03_01

uw000_flj03_02

uw000_flj04_01

uw000_flj05_01

uw000_flj06_01

uw000_flj07_01

uw000_flj08_01

uw000_flj09_01

uw000_flj10_01

uw000_flj11_01

uw000_flj12_01

uw000_flj13_01

uw000_flj14_01

uw000_flj15_01